« Tillbaka

Utbyggnaden har påbörjats!

21 jan 2016

Äntligen har utbyggnaden av infrastruktur påbörjats i Södra Vrinnevi! Frågor kopplade till områdets dagvattenhantering har tagit tid att utreda, men nu har vi fått klarhet i vissa frågor så att vi kan gå vidare.

I höstas satte utbyggnaden av huvudgata och cirkulationsplats igång vid Gamla Övägen. Under sommaren kommer sträckan fram till Bovieran att färdigställas, så att den tillfälliga vägen dit kan tas ur drift. Framåt hösten påbörjas utbyggnaden av lokalgator och va till 63 småhustomter på höjdplatån. Detta arbete beräknas vara klart sommaren 2017, så att tomtköparna kan börja bygga sina villor under hösten samma år.

Resterande delar av etapp 1, förutom tre kvarter för radhus eller liknande i norra delen av etappen, kommer att byggas ut först efter att mark- och miljödomstolen har godkänt den nya dagvattenlösningen och omprövat nuvarande dikningsföretag. Denna juridiska process beräknas ta ett par år, vilket innebär att husproduktion kan påbörjas runt 2020.


Bovieran blev inflyttningsklart hösten 2015.


Arbetet med huvudgatans överbyggnad har kommit ca 400 meter.


Ny cirkulationsplats vid Gamla Övägen. Äldreboendet Diademet (till höger) blir inflyttningsklart under våren.

« Tillbaka